תנאי שימוש

תנאי שימוש ותקנון אתר


1.    ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "יציאת השבת" הפועל בשם המתחם yetziat.co.il (להלן: "אתרא קדישא") וחילכם לאורייתא! 

2.    השימוש באתרא קדישא ו/או רכישה ממנו ו/או באמצעותו ו/או על ידי שליח לדבר מצווה ו/או מישהו מטעמו, כמוהו כהסכמה לתנאי השימוש והתקנון המפורטים להלן, אותם אתם נדרשים לקרוא בטעמים ג' פעמים טרם שימוש, בנוסח הספרדי ובטעם עליון.

3.    נוסח תנאי השימוש מופנה לזכרים, נקבות ולאנדרוגינוסים כאחד. גויים, לרבות גויי הים ימ"ש ושאר משפחות האדמה, גולשים באתרא קדישא על אחריותם האישית בלבד.

4.    אין לגלוש אל אתרא קדישא בשבתות ובמועדי ישראל, למעט אם הדבר נעשה בשינוי ולצורך גדול כגון  שידוך בטינדער או שבירת שיא בקנדי קראש.

5.    מידע לאלרגנים: כל תכני האתר הופקו תחת השגחה מהודרת. עם זאת הם עשויים להכיל שאריות תועבה, אבק לשון הרע, דברי חלקות וגלוטן או באמצעות מכשיר שאושר לשם כך באמצעות מכון צומת. 

6.    כל הזכויות באתרא קדישא, לרבות זכויות קניין רוחני וזכות אבות, הן של ה"ה אסף וול וגיל סלוביק הי"ו (להלן: "החבר'ה קדישא"). בכלל זכויות אלה ניתן למנות: שם המתחם, סימן המסחר "יציאת השבת" והלוגו שלו, עיצוב האתר, תמונות האתר, תכני האתר, סמלילים המופיעים באתר, וכן כל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר שהוכנו ו/או נרכשו על ידי החבר'ה קדישא ו/או שלוחיהם שיזכו למצוות. 


6.א. האמור למעט הזכיין היחידי של אתרא קדישא זה, אליהו הבלעדי.


7.    אין לעשות כל שימוש בתכני האתרא קדישא (ובכלל כך: להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי לגנוב, לשדוד, לחמוס או למסור לצד שלישי כדין מוסר) בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של החבר'ה קדישא הן בידי אדם מיושב לרבות ליסטים מזויין. מוסכם כי הסכמה שלא מדעת כגון שכופין אותו לומר רוצה אני, לא תיחשב להסכמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם כי יחולו על המעתיק תכנים מן האתרא קדישא כל הקללות והמארות המנויות בפרשיות התוכחה לרבות "ארור אתה בשדה".

8.    מובהר כי אין להשתמש במידע ו/או בתכנים שבאתרא קדישא לצורך יצירת ופרסום כל תוכן שהוא ללא אישור בעליו לרבות: לקט, עלון שבת, אוסף, תקציר, פשקוויל, קבצי שו"ת, שירי פיזמונסניף, תימלולי שחנ"שים או מאגרי מידע כלשהם.

9.    בחסדי השם יתברך באתרא קדישא עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין החבר'ה קדישא לבין צדדים שלישיים שליט"א, וזכויות היוצרים בתכנים אלה עשויים להיות של אותו צד שלישי. האמור לעיל לגבי שימוש בלתי מורשה בתכני האתרא קדישא חל גם תכנים אלה. 

10.    תכני מודעות הפרסומת של מפרסמים באתרא קדישא, ככל שיש כאלה, הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד וגם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמה בכתב ומראש, כ"כ אין לשלבן במעשיות חסידיות ואין להשתמש בהם גם לא באמצעות שליח וכל ידא-אריכתא לרבות מלאך ו\או שרף.


11.    המשתמש מתחייב שלא לעבור על "לא תוסיף" ולא לבצע כל שינוי בתכני האתרא קדישא ובכלל כך שלא ליצור יצירות נגזרות, לגזור על הציבור גזירות קשות ונוראות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו, אף לא באמצעות כל היתרי מכירה, גיטין לחומרא, היתרי עיסקא ופרוזבולים למיניהם ואף אם האדמו"ר הורה להם לבצע את העסקה הראשונה המזדמנת להם. 

12.    איסור קפנדריא: חל איסור להציג את המידע או התכנים, לרבות קטעי וידאו ואודיו, המופיעים באתרא קדישא במסגור ו/או בכל דרך או צורה אחרת שאינה קישור ישיר לדף האינטרנט המקורי והשלם של האתרא קדישא.

13.    אסור למשתמש לפרסם באתרא קדישא תוכן בלתי חוקי ו/או פוגעני ו/או שאינו תורני ו/או מעליב ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או שיש בו כדי לפגוע ברגשות או שאינו עומד בתקנון הועדה הרוחנית (להלן: "הועדה הרוחנית"). החבר'ה קדישא לא יישאו באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו באתרא קדישא על ידי צדדים שלישיים  ובלא השגחה מהודרת ברמת אבטחה גבוהה.

14.    האתרא קדישא עשוי לכלול תוכן תורני ו/או מסחרי ו/או שיווקי מטעמם של צדדים שלישיים. מידע זה מהווה פרסומת לכל דבר ועניין ואינו מהווה המלצה או עידוד לנהוג לפי אותה פרסומת. החבר'ה קדישא לא יחובו בכל אחריות לתוכן המסחרי ו/או הפרסומות שיפורסמו באתרא קדישא. כל עסקה שתיעשה בעקבות המידע האמור אינה עסקה שהחבר'ה קדישא הם צד לה ואין להם כל אחריות בגינה לרבות קנייני סודר.

15.    האתרא קדישא כולל קישורים לקבצי שו"ת, אגרות קודש, עלוני שבת ולדפי אינטרנט אחרים. החבר'ה קדישא אינם מתחייבים כי כל הקישורים שבאתרא קדישא יהיו תקינים ויובילו בפועל לפרשת השבוע ו/או לאתרי אינטרנט פעילים. החבר'ה קדישא רשאים להסיר מהאתרא קדישא קישורים שנכללו בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים לפרשות השבוע. עצם קיומו של קישור אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר המקושר יהיה מהימן, עדכני או מלא. כ"כ אין הנהלת האתר מחוייבת לאמיתותם של כל המקורות בדפי המקורות. במידה ונגרם נזק בשל מקורות לא מדויקים יש לפנות אל חברת מקורות.

16.    השירותים והמידע באתרא קדישא נועדו לשימוש הציבור הקדוש כפי שהם ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל גולש או לצרכיה של כל עדה. לא תהיה למשתמש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החבר'ה קדישא בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, והשימוש באתרא קדישא ייעשה על אחריותו הבלעדית של הגולש בו.


17.    החבר'ה קדישא אינם מתחייבים ששירותי האתרא קדישא יינתנו תמיד כסדרם או בלא הפרעות והפסקות ויהיו חסינים מפני הסטרא אחרא, ו/או מלאכי חבלה ו/או מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתרא קדישא ו/או המשתמשים.

18.    החבר'ה קדישא רשאים להטיל על המשתמשים קפידות נוראות, קונמות ואיסורים ובכלל כך למנוע את השימוש באיזה מפעילויות האתרא קדישא, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ו/או אפשרות לחזרה בתשובה, ולשם כך רשאים לבטל את שם המשתמש והסיסמה שניתנו לך. בכך אין גריעה מזכויות החבר'ה קדישא על פי כל דין לתבוע סעדים אחרים בבית דין של מעלה ו/או של מטה ובכלל כך ארבע מיתות בית דין. 

19.    המשתמש מתחייב שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתרא קדישא לישיבת אורות הרשב"י או לפגיעה ו/או להפרה של זכויות כלשהן לרבות, אך מבלי למצות: זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, וכן שלא לפרסם רכילות, לשון הרע ו/או אבק לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, ולא לבצע פרסום אסור על פי כל דין. אין לראות בשום טקסט ו/או תמונה באתרא קדישא משום עידוד להפרת זכויות כלשהן.

20.    המשתמש מתחייב להימנע מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתרא קדישא, לרבות בשליחת 12 מרגלים, באמצעים טכנולוגיים ו/או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או איסוף מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתרא קדישא ו/או ביישומיו. עוד מתחייב המשתמש להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים הן באופן ישיר והן בגרמא שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתרא קדישא ולגולשיו הצדיקים לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב בנסיבות מחמירות כדוגמת "וירוסים" ימ"ש, "תולעים", בהמות טמאות ושרצים אחרים ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, וכדומה.

20. א. כמו כן מתחייב כל משתמש באתר שלא להטיל קפידא, קללה, חרם, קונם או אלה על האתר הן באמצעותו, הן באמצעות רב, הן באמצעות טקס פולסא דנורא והן באמצעות כל טקס קללה אחר לרבות באמצעות בלעם בן-בעור.

21.    המשתמש מסכים כי פרטי כתובות הדוא"ל שיימסרו לאתרא קדישא על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את החבר'ה קדישא לצורך חישובי קיצין וגימטראות ו/או דיוור תכנים שונים אל המשתמש ובכלל כך פרסומות של צדדים שלישיים שר"י. מילוי טופס ושליחתו באמצעות האתרא קדישא מהווים הסכמה מראש לשימוש בפרטי הגולש. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכלל עם ישראל ולהכרית עצמו מרשימות התפוצה כמפורט על גבי כל הודעת דיוור ולא תהא לו כל טענה בקשר לקבלת דיוור כאמור. מוסכם כי במצב זה תהא לחבר'ה קדישא הזכות להטיל פולסא דנורא על המשתמש ובני ביתו ימ"ש.

22.    בשימוש באתרא קדישא נותן המשתמש את הסכמתו לכך שהחבר'ה קדישא יחשפו ו/או יעבירו פרטים מזהים אודותיו שהתקבלו ממנו במישרין או בעקיפין (ובכלל כך את פרטי המשתמש, את מספר ה-IP, זמני ההתקשרות ואורכם, וכדומה. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכות החבר'ה קדישא לעשות כן בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, אף אם זו לא אושרה בידי סמכות רוחנית גבוהה, לרבות במקרה של מיזוג פעילות האתר עם צד שלישי ו/או מכירתו לצד שלישי, או בהתאם לדרישות הדין או רשות שלטונית או מכוח צו שיפוטי, או באמצעות אורים ותומים ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת מעבר לקבוע בתנאי שימוש אלה.

23.    אין באמור בתנאי שימוש אלה בכדי לגרוע מכל זכות הקמה לחברה קדישא לפי כל דין, או בכדי להתיר ביצוע כל מעשה בניגוד לדין. הנכם מתחייבים בזאת לשפות את מנהלי האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה או עקב שימוש בשור מועד לרבות שור שאינו מועד. שיפוי זה יינתן במזומן ו/או בקרקע עידית בלבד. במידה ובית משפט יפסוק כי על החבר'ה קדישא להשיב סכום כלשהו מהשיפוי למשתמש – התשלום יבוצע בכל דרך מקובלת, ובכלל כך על ידי קרקע זיבורית.

24.    החבר'ה קדישא אינם מספקים תמיכה טכנית ו/או רוחנית ואינם אחראים לכך שתכני האתר יוצגו באופן מלא על מחשבכם  או הסמארטפון שלכם הן המופעל על חשמל והן הפועל באמצעות חגז.

25.    החבר'ה קדישא יוכלו לשנות מעת לעת את האתרא קדישא לרבות: עיצובו, מראהו, תכניו, השירותים הניתנים בו, וכל היבט אחר בו, בלא צורך להודיע על כך מראש. במידה והדבר יתאפשר יכריזו החבר'ה קדישא על שינויים אלה בבתי הכנסת בהם הם מתפללים אותה עת על ידי גבאי מוסמך. כמו כן תהיה ההנהלה רשאית להחליף את נוסח התפילה באתר בכל עת שתחפוץ כולל בצומות קטנים וביום הילולת הר' משטפנשט.

26.    האתרא קדישא רשאי לחלק פרסים ע"פ ראות עיניו ולפי החלטת מפעיליו. כל תלונה או השגה בדבר חלוקת פרסים תלובן מול מנהלי האתר ברוח "והאמת והשלום אהבו". עם זאת החלטת מפעילי האתר בעניין חלוקת פרסים היא סופית ועל פיה יחולקו בסופו של דבר הפרסים במידה שיהיו כאלו ובכפוף להגבלות אחות. לשם קבלת פרסים, אנו מבטלים כעפרא דארעא את הפסוק "שונא מתנות יחיה".

​​

27.    אספקת פרסים תתקיים בישראל בלבד ותתבצע בתוך 90 ימי עסקים. האתר והחבר'ה קדישא לא יישאו באחריות לטיב המצר, תקינות המוצר ו\או לעיכוב במסירת המוצר בכל אופן שהוא לרבות עיכוב, טעות, אובדן או נזק הנגרמים בידי אירועים שאינם בשליטת לרבות שימוש בשירותי דואר ישראל שר"י, עגלון הנתקע בבוץ ערב שבת וכדומה.

28.    האחריות לפרסים תינתן על ידי היבואן\יצרן\נציג המוצר, על פי כללי הדין והאחריות הקבועים בארגונו \ בתקנון שקבע. אין לאתר yeziat.co.il  כל אחריות, חבות או שיפוי לגבי טיב המוצר, תקינותו או שליחתו בידי כל גוף שלישי או ספק אחר.

29.     במידה שייקבע כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את אותו תנאי כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר התנאים לרבות אמוראים.

30.    על השימוש באתרא קדישא יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, במידה שתוקם מדינת הלכה יחולו על האתר דיני סנהדרין קטלנית.

31.    אין לאכסן חומרים מהאתר בסניפים לרבות בארון הציוד של הקומונרית.

32. חילכם לאורייתא!

שתזכו לפרסים!

מלאו את פרטיכם פעם אחת והשתתפו בכל הזכיות

פרסים שווים מוגרלים בין כל משתתפי "יציאת השבת", זה חינם וזה אוטומטי!